tgrabowski

23 teksty – auto­rem jest tgra­bow­ski.

Gdy­by mu­zyka była wiarą, na świecie nie byłoby ateistów. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 grudnia 2010, 21:42

Nie myślałem o życiu z Tobą, ale nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 listopada 2010, 19:31

- Jak ty to ro­bisz, że jes­teś ta­ki oryginalny?
- Chcesz być ory­ginal­ny, nie bądź ta­ki jak ja. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 sierpnia 2010, 18:47

Jeśli niebo jest tyl­ko dla zwy­cięzców, nie ob­chodzi mnie to wca­le. Ni­kogo i tak bym tam nie znał. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 czerwca 2010, 22:39

To dziw­ne, ludzie żyją w tym sa­mym miej­scu, mi­mo to w in­nych światach... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 maja 2010, 23:18

Ktoś chy­ba za­pom­niał pos­ta­wić zna­ku D-4 przed moją drogą życiową. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 maja 2010, 17:05

- Dlacze­go w życiu nie jest tak jak w filmie?
- Bo Bóg pisze kiep­skie scenariusze?
- Nie, to ludzie są złymi aktorami. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 maja 2010, 18:47

Co bym zro­bił, jeśli ktoś po­wie­działby mi, że zos­tała mi tyl­ko godzi­na życia? Wyśmiał go i poszedł spać. W końcu nie ma nic lep­sze­go od śmier­ci w śnie i niewiedzy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 kwietnia 2010, 13:55

Te­raz na­deszła ta­ka era, że nie jed­ne­mu pos­ta­wa Wer­te­ra życie odbiera... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 lutego 2010, 20:18

Mo­je życie to je­den wiel­ki spraw­dzian, tyl­ko kto do cho­lery układa te pytania? 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 lutego 2010, 17:39
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność